Home > Training & Examination > ประกาศ กทช. เรื่อง รับสมัครอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :12/01/2015
ประกาศ กทช. เรื่อง รับสมัครอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 7/2551 (รุ่นที่ 1) พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา)

South.pdf
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต นนทบุรี
53 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000    email : mtr_nb@nbtc.go.th    โทร : 0-2588-3594, 0-2950-5875, 0-2950-5877 โทรสาร 0-2950-5876