หน้าแรก > บริการ > บริการตรวจวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
บันทึกโดย :Chatcharee Donkham
วันที่บันทึก :07/05/2558
บริการตรวจวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ตรวจวัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคม ในกลุ่มผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบทั่วไป (General Public Exposure) ซึ่งหมายถึงกลุ่มประชาชนโดยทั่วไปที่ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีวิทยุคมนาคม เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม – ขีดจำกัดและวิธีการวัดสำหรับการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของมนุษย์ในย่านความถี่ 9 kHz – 300 GHz มาตรฐานเลขที่ กทช. มท. 5001-2550 ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

IMG_6263.JPG

DSC_0372.JPG
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 1 กรุงเทพมหานคร
อาคารโพสเทล หลักสี่ เลขที่ 101 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 02 573 6241 โทรสาร 02 573 6242