Home > Permission Form > กิจการเคลื่อนที่ทางบก
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :12/01/2015
กิจการเคลื่อนที่ทางบก
อนุญาตให้ร่วมข่ายสื่อสารของราชการ เฉพาะเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ เท่านั้น
ขั้นตอนการขอเข้าร่วมข่ายสื่อสารของราชการ
ขนตอนการขอเขารวมขายสอสารของราชการ.jpg
   
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต นนทบุรี
53 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000    email : mtr_nb@nbtc.go.th    โทร : 0-2588-3594, 0-2950-5875, 0-2950-5877 โทรสาร 0-2950-5876